• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

ศาลาน้ำร้อน

ประมาณบ่ายสองของทุกวันหากไม่มีกิจนิมนต์
เป็นเวลาฉันปานะขององค์หลวงปู่อุทัยและเป็นเวลาที่
อุบาสก อุบาสิกามีโอกาสได้กราบองค์หลวงปู่และฟังธรรม


  • ศาลาน้ำร้อน วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

  • องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เทศนากัณฑ์ สั้นๆ ราวๆ 14.00 น.

  • หลักใจในศาลาน้ำร้อน วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

  • ที่นั่งของหลวงปู่ภายในศาลาน้ำร้อน

  • ชั้นแจกสื่อธรรม ภายในศาลาน้ำร้อน
  • 550604B
  • 550806